Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
29.03.2018

İç Kontrol Daire Başkanlığının Görevleri

  1. İç kontrol sisteminin kurulması, bu konuda Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
  2. Başkanlığın risk analizi çalışmalarına katkıda bulunmak.
  3. İç kontrol standartlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
  4. İç ve dış denetim raporlarını izlemek.
  5. İlgili mevzuat, Başkanlık stratejik planında belirlenen amaçlar ile varılan sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.
  6. Başkanlık Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirlenen çerçevede ön mali kontrol görevini yürütmek.
  7. Malî kanunlar ve ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Başkana ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak.
  8. Daire Başkanlığının iş ve işlemlerine ilişkin gerekli mevzuatı hazırlamak.
  9. Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.